Uutta Siiliä tai korvaavaa teosta ei tule

Kuvassa vielä alkuperäinen Siili-taideteos. Uusittu liikennesaareke on päällystetty punaisella kivetyksellä. Joku oli jo paro viikkoa sitten tuonut liikennesaarekkeeseen hautakynttilöitä palamaan ilmeisesti Siilin muistolle.

Pomarkun kunnalla tai ELY-keskuksella ei ole kummallakaan riittävää rahoitusta uuden, Siilin korvaavan taideteoksen toteuttamiseen, todetaan ELY-keskuksen tiedotteessa. 

Huonokuntoinen ja elinkaarensa päässä ollut vaaleanpunainen Siili-taideteos poistettiin valtatie 23:n liittymäsaarekkeesta vahingossa päällystystöiden yhteydessä. Sen jälkeen on käyty keskusteluja monen tahon kanssa korvaavan taideteoksen toteutuksesta.

Kunta ja ELY ovat keskusteluissaan tulleet siihen johtopäätökseen, että uutta teosta ei ole mahdollisuus toteuttaa. 

Poistettu Siili-teos sijaitsi tiealueella, mutta oli kunnan omistuksessa ja kunnossapitovastuulla. Jos asiassa olisi menetelty oikein, ELY-keskus olisi kehottanut kuntaa poistamaan huonokuntoisen teoksen ennen ajoradan uudelleen päällystystä. Taideteoksesta irtoili puupölkkyjä valtatielle ja se oli vaaraksi liikenteen turvallisuudelle. Teoksen ylläpito oli kunnalle hankalaa, koska se sijaitsi valtatien liittymässä ja tiealueella toimiminen edellyttää tekijöiltä Tieturva 1 -pätevyyttä ja tietyt työmaan liikennejärjestelyt. Taideteos on jo kertaalleen restauroitu kunnan toimesta vuonna 2014. Teos oli jo tuolloin purku-uhan alla. Teoksen alkuperäiskuntoon restauroiminen ei olisi ollut teknisesti mahdollista. Myöskään edellisellä kunnostuskerralla teosta ei voitu kaikilta osin kunnostaa alkuperäisellä tavalla (mm. betonipinnalla oleva kivituhka, joka on säiden armoilla ja olisi valunut tielle). Myös kunnassa oli ehtinyt viritä ajatus taideteoksen poistamisesta liikenneturvallisuussyistä.

Virheellisestä menettelytavasta johtuen kunnalla ei ollut mahdollisuutta konsultoida etukäteen taiteilijaa teoksen poistoaikeista. Kunnalla olisi kuitenkin ollut oikeus teoksen omistajana poistaa taideteos. ELY-keskus ja kunta ovat yhtä mieltä siitä, että teos olisi joka tapauksessa pitänyt poistaa valtatien liikenneturvallisuutta vaarantavana tekijänä.

Enää liittymäsaarekkeiseen ei myönnetä lupia taideteoksen asettamiselle liikenneturvallisuus- ja kunnossapitosyistä. Uusi teos olisi joka tapauksessa tullut johonkin toiseen paikkaan ja siten mahdollisesti erilaisena. Nopeasti kävi kuitenkin ilmi, ettei ole mahdollista toteuttaa Siiliteoksen muistolle pienimuotoista korvaavaa teosta. Kokonaisuudessaan uuden ja erilaisen julkisen ulkotaideteoksen kilpailutukseen ei ELY-keskuksella tai kunnalla ole mahdollisuuksia. Se ei sovellu ELY-keskuksen liikennevastuualueen rooliin ja tehtäviin, eikä kunnalla ole siihen resursseja. Kunnalla ja ELY-keskuksella ei olisi myöskään osoittaa riittävää rahoitusta kilpailutettavaan julkiseen ulkotaideteokseen. ELY-keskus ja kunta eivät ole yrityksistä huolimatta löytäneet toteutuskelpoista ratkaisua asiaan.